Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

  1. Księga uczniów
  2. Rejestr wydanych  legitymacji szkolnych
  3. Rejestr wydanych zaświadczeń
  4. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
  5. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
  6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
  7. Ewidencja danych kadrowych o pracownikach
  8. Ewidencja zwolnień lekarskich
  9. Rejestr nieobecności pracowników
10. Rejestr wypadków
11. Rejestr zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro
12. Dokumentacja finansowo-księgowa
13. Księgi inwentarzowe
14. Instrukcja kancelaryjna
15. Jednolity rzeczowy wykaz akt
16. Księga zastępstw
17. Ewidencja czytelników
18. Rejestr wydanych upoważnień dyrektora szkoły
19. Elektroniczny rejestr ocen uczniów
20. Arkusze ocen uczniów
21. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
22. Rejestr świadectw dojrzałości
23. Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
24. Dziennik elektroniczny
25. Dzienniki pozalekcyjne
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa