Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Zespół Szkół  im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”  funkcjonuje w oparciu o ustawę  z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.04.256.2572 z późniejszymi zmianami)oraz na podstawie  innych obowiązujących aktów prawnych.
W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany statut, który stanowi wykładnię prawa w jednostce.

Zasady:

  1. Finansowania zespołu - działalność edukacyjna Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”  jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.
  2. Działalności edukacyjnej - są oparte o szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania oraz  postanowienie zawarte w Statucie szkolnym: https://cloud2e.edupage.org/cloud?z%3A6zNIMdYnt4P37EO0c5qKWiTvefyAwOi6szNH3dgt3g2za96cE5t2x4P%2FqDWo%2BF50
  3. Wynagradzania pracowników:

        - nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela
          (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006
          roku z późniejszymi zmianami); regulamin 
          wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały 
          nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia
          9 kwietnia 2009 r.;

        - pracowników administracyjno-obsługowych w 
          oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r.
          pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz.
          1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18  
          marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
          pracowników samorządowych (Dz. U. 50poz.398).


Wprowadził BZMW/ext.EMroczek 2012-11-28
Aktualizujący bzmw/ext.blizonczyk 2021-04-07
Zatwierdzający bzmw/ext.aborkowska 2021-04-07
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-04-07
Wersja standardowa